Mrs. Thailand World

ระดับนานาชาติ ส่งตัวแทนไทย ไปนานาชาติ
ปี 2019 MRS. World Photogenic 2022
โดยคุณ กิจติพร นันท์ตานนท์(คุณ คิตตี้)
ปี 2022 MRS.World Best National Costume
โดย ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล (ดร.พิมพ์)
การจัดการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพจัดขึ้น
ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
และชมรมแม่เลี้ยงเดี่ยว ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่อง
ด้านการทำประโยชน์ต่อสังคม
จัดระดมเงินทุนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกาชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริจาครายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้กับสมาคมสตรีหัวหิน
เพื่อประโยชน์แก่ย่านเด็กกำพร้า

Contact us: FB: Mrs-Thailand-World or just go to the contacts page

วัตถุประสงค์
MRS.THAILAND WORLD


สร้างกําลังใจและคุณค่าให้กับสตรีที่ผ่านการสมรสแล้ว
สร้างแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแก่สตรีสมรสแล้วในเรื่องค่านิยม
ความสามารถ คุณค่า และการเดินตามฝัน
เป˞็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยบนเวทีโลก และแสดงถึง
จุดยืนความสามารถของสตรีไทยบนเวทีโลก ที่มีแนวคิดเดียวกัน
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของคุณแม่ยุคใหม่ที่พร้อมจะสร้าง
อาชีพขยายงานและทําประโยชน์ให้กับสังคมไทย

image-031
image-032

หลักการและเหตุผล
MRS.THAILAND WORLD


ในปัจจุบันสังคมไทยมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ส่งผลให้สตรีที่สมรสแล้วในบาง
ครอบครัว หมดโอกาสหรือความฝันในเรื่องของการทํางานนอก
บ้าน การได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักหรือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รวมไปถึงการได้รับความสําคัญ
MRS.THAILAND 2023 จึงได้จัดการประกวดนางงามให้สตรี
ทีสมรสแล้ว ผู้ที่มีความพร้อม มีคุณสมบัติในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจ แรงบันดาลใจให้เห็นถึงคุณค่าและ
ศักยภาพในตนเอง
ผ่านกิจกรรมจากกลุ่มสตรีที่มีประสบการณ์ตรง ได้แบ่งปัน
ความรู้ ส่งต่อเรื่องราวดีๆ เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้พวกเธอ
เหล่านั้นได้มีความมั่นใจที่จะแสดงศักยภาพของตนเองในการ
สร้างงานสร้างอาชีพหาโอกาสต่อยอด ทําธุรกิจสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว

crown

วัตถุประสงค์
MRS. TOURISM THAILAND


Mistress Power
เพื่อส่งเสริมพลังสตรีที่ผ่านการสมรส ไม่ใช่การประกวดเพียงเพื่อตัดสินที่ความ
สวยงามหรือรูปร่างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเชิดชูความสามารถ ศักยภาพ และ
พลังของสตรีที่ต้องการเป็นต้นแบบต่อสังคม เพื่อสร้างโลกที่
น่าอยู่ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า เพื่อลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างเครื่องข่ายพันธมิตรสตรีทั่วโลก เพื่อต่อยอดธุรกิจที่สามารถทําร่วมกันได้ใน
อนาคต

mrs-tourism

หลักการและเหตุผล
MRS. TOURISM THAILAND


Miss Tourism International คือการประกวดนางงามระดับ
สากลจากทั่วโลก การประกวดจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ที่
เมืองกูชิง รัฐซาราวัก
สิ่งสําคัญหลักของ Miss Tourism World คือการนําเสนอการ
ประกวดของเราแก่ประเทศเจ้าภาพโดยเป็นเครื่องมือในการส่ง
เสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การลงทุนและการใช้
จ่ายจากต่างประเทศ และความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนทั่วไป
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคนั้น

mrs-tourism-thailand

วัตถุประสงค์
MRS. TOURISM THAILAND


Thainess Future
เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ที่ในปัจจุบันได้เปิดประเทศอย่าง
เต็มรูปแบบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสกับความ Amazing
Thailand ของไทย ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม อาหาร
ธรรมชาติ ผู้คน และต้องการนําเสนอ Soft Power ของไทยที่ได้สอดแทรกอยู่
ตลอดการจัดงานในครั้งนี้

เกณฑ์ของผู้สมัคร


สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปที่ผ่านการสมรสแล้ว
มีความกล้า มีความฝัน
มีพลังบวกพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความต้องการที่จะแสดงออกถึงความเข้มแข็ง
ในสังคม
มีความพร้อมในการรับหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ
มีความเป็นนํา

ทําไม?

ต้องเป็นเรา... MRS.THAILAND WORLD
& MRS. TOURISM THAILAND

MRS.THAILAND WORLD &
MRS. TOURISM THAILAND


Vision เพื่อส่งเสริมเพื่อสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วให้มีพื้นที่แสดงศักย์ภาพ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อสตรีทั่วไป
สตรีที่ผ่านการสมรสแล้วมีความพร้อมทั้งประสบการณ์ชีวิตคู่ รู้จักวิธี
ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน รับมือกับหน้าที่การงานได้พร้อมกัน จัดสรรเวลา
ครอบครัว และหน้าที่การงานได้ ตลอดจนมี ความพร้อมที่จะบอกเล่า
เรื่องราวประสบการณ์จริง และเข้าใจสตรีได้อย่างแท้จริง จากประสบการณ์จริง
ไม่ได้จบการประกวดเพื่อวงการบันเทิงเท่านั้นแต่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สังคม
Passion ที่ต้องการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้สตรีทุกท่าน มีคุณค่าอย่างแท้จริง

Enjoy the time

Build future, build memories

Visit our Activities Page

Thank You
Build future, build memories

All participants will have a professional make-up service

X