Activity

Activity

You Will Like To Look Like Goddes Every Day!

Subscribe to our YouTube channel here

 

OLD Mrs. Elegant Activity:

ปัจจุบันเราได้มีเคลือข่ายสตรีที่ผ่านการสมรสแล้ว จาการจัดประกวดในปีต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เราผลิตสตรีผู้ที่มีความสามารถเพียบพร้อมและมีวิศัยทัสน์ แนวคิดเดียวกับองกรณ์ อยู่จำนวนหนึ่ง เราได้ร่วมรวมความสามารถของแต่ละท่าน แต่ละองกรณ์เพื่อส่งสริมผลักดันให้องกรณ์เราเข้มแข็ง และมีอาชีพแนะนำส่งมอบให้สตรีทั่วไปได้  ไม่ว่าจะเป็นจากทาง สมาคม แพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย สนับสนุนการอบรม ฝึกสตรีให้มีความรู้สร้างอาชีพอิสระให้สตรีและมีใบรับรองจากสมาคมที่เป็นที่ยอมรับและสามารำทำงานประกอบอาชีพได้จริง  ,   บริษัท ไอซ์เอจ จำกัด ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ  SME และการสอนอบรมเปิดร้านอาหาร ร้านขนาม ร้านไอศกรีม อย่างมืออาชีพ , เรายังมีทีมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนางงามและบุคคลทั่วไป และมีสินค้าผลิตภัณ์คุฯภาพมากมาบของเหล่านางงามในองกรณ์ที่พร้อมแบ่งปัน การทำงาน การสร้าวงงาน สร้างอาชีพ แก่สตรี

Activity plan

แนวทางปฎิบัติการประชุมกองประกวด แพลนปี 2021

Activity Table

คณะบริหารจัดการ

 1. คุณณชพัฒน์ หอมขจร                         ผู้อำนวยการกองประกวด 1.
 2. คุณกิจติพร นันท์ตานนท์                      ผู้อำนวยการกองประกวด 2.
 3. คุณนัทธมนต์ สุรีย์ชุติโชติ  เลขากองประกวด
 4. คุณชวารโชติ งามจันอัด คณะบริหาร
 5. คุณกัญสิริ มีแต้ม  คณะบริหาร
 6. …………………….. คณะบริหาร
 7. …. คณะบริหาร

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. คุณเปิ้ล Mrs Tourism Queen Mother
 2. คุณเล็ก ประธานสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 3. คุณเอ๋ สวนปาร์มฟารมนก
 4. คุณแคช จิตรกร ลากุล นายกสมาคมเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อยางพาราและเกษตรกรไทย(สศยท)  เลขานุการผู้ช่วยรมต
 5. คุณโจ้
 6. คุณเปิ้ล Mrs Universe

คุณสมบัติข้อปฎิบัติของผู้เข้าประกวด

 1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
 2. เพศหญิงโดยกำเนิด
 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีอายุ 28 ปีขึ้นไป
 4. มีการงานอาชีพ ประกอบอาชีพ
 5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
 6. ผ่านการสมรสหรือผ่านการมีครอบครัวแล้ว มีบุตร หรือไม่มีบุตรก็ร่วมได้
 7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประ
 8. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีในสายอาชีพ หรือเจ้าของธุรกิจ
 9. ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส
 10. .ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตั้งแต่เริ่มจนจบการประกวด
 11. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดหลังจากได้รับตำแหน่งตามสมควรจนกว่าจะหมดวาระ1ปี
 12. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งยินดีที่จะรักษาภาพลักษณ์อันดีของกองประกวด หลังจากได้รับตำแหน่ง
 13. .ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและเป็นกระบอกเสียงในการทำกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมในโอกาสที่สมควร
 14. .ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งยินดีที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อในเวทีต่างประเทศตามที่กองประกวดจัดหาให้ หากได้รับตำแหน่ง
 15. หากผู้เข้าประกวดได้รับตำแหน่งมีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ข้างต้นได้ยินดีให้ทางกองประกวดจัดหาท่านที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่แทน
 16. ผู้เข้าประกวดยินดีให้ความร่วมมือในการร่วมขอบคุณผู้สนับสนุนของกองประกวด และยินดีถ่ายภาพ วีดีโอ ร่วมกับสินค้า บริการ ของผู้สนับสนุนการประกวด ตามความเหมาะสม

 

ผู้เข้าประกวดรับทราบ

…………………………

วันที่……………………

เรื่องโครงการประกวด

ชื่องาน :

ระยะเวลา : 16-19 มิถุนายน 2564 ( ประมาณรอประชุมสรุปวัน)

สถานที่จัด : โรงแรมฮอลลิเดย์ หัวหิน ( ประมาณ )

ผู้ถือลิขสิทธิ์ : นางสาว กิจติพร  นันท์ตานนท์

ผู้อำนวยการกองประกวด : นาย ณชพัฒน์ หอมขจร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : นางจรัญญา  เสงี่ยมพันธ์ศิริ

ที่ปรึกษา  นางสาว กัญสิริ มีแต้ม

วัตถุประสงค์ : โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการประกวดสตรีที่ผ่านการมีครอบครัวแล้ว สร้างคุณค่าให้กับเวทีการประกวด ทั้งในเชิงการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม โดยประกาศรับสมัครสตรีอายุ 28ปีขึ้นไปที่มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างของคุณแม่ยุคใหม่ที่พร้อมจะทำประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นฑูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสต่อไป และวัตถุประสงค์หลักระยะยาว Mrs Elegant Thailand และทีมงานร่วมกันส่งเสริมผลักดันสตรีให้มีอาชีพ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวได้พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สู่สตรีอย่างแพร่หลาย

โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำนำส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่บุตร  และจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างอาชีพ แนะนำอาชีพแก่สตรี

 

(นายณชพัฒน์ หอมขจร)

ผู้อำนวยการกองประกวดมิสซิสเอลิแกนซ์ไทยแลนด์

 

(นางจรัญญา  เสงี่ยมพันธ์ศิริ)

สมาคมธุรกิจการท่องเทียวประจวบคีรีขันธ์

จดหมายเรียนเชิญสนับสนุนการประกวด

เรื่อง   ขอเชิญร่วมสนับสนุนเวทีประกวด 2021

เรียน.  …………………………………………………………………

ตามที่กองประกวด มิสซิส เอลิแกนซ์ ประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดสาวงามที่ผ่านการสมรสและแต่งงานแล้วเพื่อค้นหาสาวงาม เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีนานาชาติและยังเป็นการยกระดับ เวทีประกวด ให้เป็นเวทีสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การศึกษาและสถาบันครอบครัว โดยจะรับสมัคร สาวงามเข้าร่วมประกวด จากทั่วประเทศและจัดให้มีการประกวด ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รู้จักดีและนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นประจำ และวัตถุประสงค์หลักระยะยาว และทีมงานร่วมกันส่งเสริมผลักดันสตรีให้มีอาชีพ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวได้พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สู่สตรีอย่างแพร่หลาย

ในการจัดการประกวดครั้งนี้คณะผู้จัดการประกวด ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ร่วมถ่ายทำวีทีอาร์เผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีผ่านทาง เครื่องแต่งกายและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตลอดจนสถานที่สำคัญ เพื่อเผยแพร่ออกทางสื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงซึ่งจะสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ องค์กร หรือการบริการ ต่างๆ ผ่านทางเวทีประกวด และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตาประชาชน ได้อย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลดีให้กับ ผลิตภัณฑ์ product ต่างๆ สถานที่ องค์กร ของท่าน เพิ่งจะเห็นภาพลักษณ์ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและการประกวด ไปโดยตลอด

ทางคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวด จึงใคร่ขอเชิญท่านร่วมทำการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกองประกวด ตามเอกสารแนบท้าย ตามความเหมาะสมและเห็นสมควรมาณโอกาสนี้ ทางกองประกวด ขอกราบขอบพระคุณ ที่ท่านให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนมา ณโอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการกองการประกวด

X